Liitot ja yhdistykset toimivat


MTK-liitot ja -yhdistykset vastaavat jäsentensä alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.

 

MTK-liitto valvoo maakuntatasolla
​​​​​​

MTK-Etelä-Savon toiminnan tarkoitus

 

Maataloustuottajain Etelä-Savon liitto, MTK-Etelä-Savo ry, toimii jäsenistönsä taloudellisen ja hen­kisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi. Tärkeimpänä tavoitteena on toimia vahvasti maakunnallisella tasolla maatalouden ja maaseutuyrittäjyyden tuotantomahdollisuuk­sien ja yrittäjien toimeentulon kehittämiseksi. Samalla vaikutetaan maaseudun yleisiin asumisen ja elämisen edellytyksiin. Muita keskeisiä tavoitteita ovat vaikuttaminen kotimaiseen ja Euroopan unionin päätöksentekoon tuomalla esille eteläsavolle tärkeitä tekijöitä.

 

Vaikka päätöksenteko sekä niihin vaikuttaminen useilla politiikan lohkoilla on siirtynyt entistä kauemmaksi jäsentiloista, ei edunvalvonnan tarpeiden muodostuminen ole muuttunut aiemmasta. Edunvalvonnan tarve lähtee edelleen jäsenten tarpeista, jolloin edunvalvonnan tulee olla nykyisenkaltaisessa MTK:n organisaatiossa katkeamaton ketju jäsentilasta yhdistyksen ja liiton kautta keskusliittoon. Edunvalvonnan keskeinen lähtökohta on, että sen tarpeet muodostuvat ja vaikutukset realisoituvat jäsentiloilla.

 

Maaseudun elinkeinotoiminnan harjoittamiseen ja maaseudulla asumiseen vaikuttavia päätöksiä tehdään valtakunnan ja EU-tason lisäksi edelleen paljon myös kunta- ja maakuntatasolla. Maakuntauudistuksen myötä liittotason edunvalvonta tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämmässä roolissa. Liiton toiminnalla vaikutetaan sekä valtakunnallisen lainsäädännön ja ohjelmien laatimiseen tuomalla esille alueellisia erityispiirteitä ja tarpeita, että niiden alueelliseen toteuttamiseen, tulkintaan ja soveltamiseen. Tässä tehtävässä on merkittävä rooli myös yhdistyksillä.

 

Alueilla sijaitsevat ELY –keskukset, aluehallintovirastot, maakuntaliitot, kunnat, yrittäjä- ja ammattijärjestöt, osuuskunnat, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, maaseutukeskukset ja metsäkeskus sekä maatilataloutta lähellä olevat muut viranomaistahot (verottaja, maanmittaus yms.) ja kaupalliset toimijat ovat liittojen keskeisiä yhteistyökumppaneita, mutta myös edunvalvonnan kohteita.

 

MTK-yhdistysten vastinparina toimivat erityisesti kunnat, mutta myös monet liittotason yhteistyökumppanit paikallisen toimintansa kautta. Liitot ovat myös keskeinen toimija tukemaan ja ohjaamaan yhdistysten toimintaa. Paikallinen MTK-yhdistys on järjestön tärkein kontakti jäseneen.

 

Elintarvikeyritysten markkinat ovat kansainvälistyneet, jolloin yritysten toimintaa ohjataan entistä enemmän valtakunnallisella tai kansainvälisellä tasolla. Kaupan ketjut ja ostajayritykset toimivat myös yhä valtakunnallisemmin ja kansainvälisemmin. Harvan yrityksen markkinoita johdetaan maakunnallisesti. Maakunnallinen näkökulma tulee esiin raaka-aineiden hankintojen ohjailussa.

 

Kasvava rooli on paikallisilla lyhyen toimitusketjun markkinoilla. Näillä markkinoilla maatalousyrittäjä markkinoi ja usein myös jalostaa itse oman tilansa tuotteet joko suoraan paikallisille kaupoille tai myy ne omilla kauppapaikoillaan. Nämä markkinat luovat tervetulleen vaihtoehdon kauppaketjujen ketjuohjatuille myyntikanaville. Järjestön tehtävä on omalta osaltaan tukea kaikkia niitä toimintamuotoja, joilla jäsenten on mahdollista saada korkeampaa tuottajahintaa. Tämä pätee niin valtakunnallisiin kuin paikallisiin markkinoihin.


MTK-yhdistys valvoo etuja paikallistasolla


Yhdistys valvoo jäsenten etuja paikallisella ja kuntatasolla. Näitä asioita ovat muun muassa maankäyttö- ja kaavoitusasiat, suojelu- sekä rakentamisasiat. Yhdistyksellä on merkittävä rooli yhteydenpidossa kuntiin. Jäsen voi edunvalvonta-asioissa ottaa yhteyttä maataloustuottajien yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin.


Koulutusta ja neuvontaa ammattiasioissa


Menestyäkseen yritystoiminnassaan jäsenet tarvitsevat eri aihepiireistä ajankohtaista tietoa. MTK tarjoaa jäsenilleen erilaisia ammattiin liittyviä tilaisuuksia ja tapahtumia.

Lisäksi jäsenet saavat neuvontaa ja asiantuntijoiden apua. Tarjolla on apua tukiasioissa (esim. EU-avustajat), veroasioissa (esim. Veropuhelin), lakiasioissa (esim. Asianajorengas), sosiaaliturva-asioissa ja työnantaja-asioissa. Maanomistajien Arviointikeskuksen palvelut ovat käytettävissä jäsenhintaan.


Yhteisöllisyyttä tapahtumissa


Jäsenyys hyödyttää ammatillisesti, mutta se mahdollistaa myös osallistumisen yhteisiin tapahtumiin. Erilaisilla tapahtumilla ja perinteillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja järjestöhengen luojina.
 

​​​