Takaisin Puheiden aika on ohi, tarvitaan tekoja

Tiedote

Puheiden aika on ohi, tarvitaan tekoja

11.10.2021

Vain puolet maatiloista pystyy enää maksamaan kaikki laskut ajallaan, kertoo tuore kysely Järvi-Suomen alueen viljelijöille. Kysely toteutettiin Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueen MTK-yhdistysten luottamushenkilöinä toimiville maatalousyrittäjille syyskuun lopulla.

Järvi-Suomen alueen maatilojen taloudellinen tilanne heikko

Vastaajista vain 10 % arvioi yrityksensä taloudellisen tilanteen parantuvan tulevina vuosina. Kolmannes arvioi taloudellisen tilanteen pysyvän aiemman kaltaisena ja 60 % prosenttia vastaajista arvioi taloustilanteen heikentyvän.

Yrittäjien mielestä eniten oman tilan kannattavuuteen vaikuttavat tuotantokustannukset ja tuottajahinnat. Vastaajat, joiden arvion mukaan taloudellinen tilanne heikentyy, kokivat että heillä on vähemmän vaikutusmahdollisuuksia tilan taloudelliseen tulokseen kuin vastaajat, jotka arvioivat yrityksensä taloudellisen tilanteen paranevan tai pysyvän ennallaan.

Vastaajat näkivät kuitenkin oman yrityksensä tilanteen hieman parempana kuin maatalouden taloustilanteen kokonaisuudessaan Suomessa. Puolet vastaajista piti yleistä tilannetta välttävänä ja neljännes heikkona.

Keinoja tilanteen korjaamiseksi
MTK on listannut keinoja vaikuttaa maatilojen talouskriisiin. Ne on jaettu lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin.

Pitkän aikavälin toimet elintarvikeketjun rakenteellisten ongelmien poistamiseksi:

 • Elintarvikemarkkinalain muuttaminen neuvotteluvoiman tasaamiseksi: MTK esittää, että lakia muutetaan. Päivittäistavarakaupan hinnoittelujakson enimmäisaika tulee säätää kahdeksi kuukaudeksi ja kilpailuttaminen saa tapahtuu aikaisintaan kaksi kuukautta ennen hinnoittelujakson alkamista.
 • Kotimarkkinariippuvuutta tulee vähentää ja hyödynnettävä kansainvälisten markkinoiden lisäarvomahdollisuudet.
 • Elintarvikealan tutkimus- ja kehittämistyöhön tulee lisätä resursseja lisäarvon kasvattamiseksi.
 • Riskienhallintatyökaluja tulee kehittää lisää: satovahinkovakuutukset, hintariskityökalut jne.
 • Kuluttajien luottamusta kotimaisiin elintarvikkeisiin tulee ylläpitää ja vahvistaa.
 • Kustannuksia alentavat ja niiden nousua ehkäisevät toimenpiteet tutkimusta ja neuvontaa hyödyntämällä sekä vaikuttamalla valtiovallan päätöksiin.

Lyhyen aikavälin toimet akuutin maksuvalmiuskriisin ylipääsemiseksi:

 • Lainojen uudelleenjärjestelyt, lyhennysvapaat ja muut toimet rahoittajien kanssa.
 • Maksuvalmiuslainat Makeran takauksilla. Lainsäädäntö tähän jo on, mutta tarvitaan päätös haun avaamisesta ja määräraha takausmäärälle.
 • Tukimaksatusten nopeuttaminen – ei tuo lisärahaa, mutta auttaa tilojen maksuvalmiuteen tässä hetkessä.
 • Suorat kriisituet maataloudelle – vaatii poliittisia päätöksiä.
 • Teollisuuden on välttämätöntä onnistua aiempaa paremmin meneillään olevissa alkuvuoden 2022 valikoima- ja hintaneuvotteluissa kaupan keskusliikkeiden kanssa – teollisuudella on nyt näytön paikka osoittaa olevansa suomalaisen viljelijän asialla.

Lisätietoja:

Vesa Kallio
vesa.kallio@mtk.fi
040 527 1039