Takaisin Valtakunnallinen hirvieläinkysely. Vastaa 31.1.2024 mennessä.

Ajankohtaista

Valtakunnallinen hirvieläinkysely. Vastaa 31.1.2024 mennessä.

25.01.2024

MTK kartoittaa kyselyllä jäsenten näkemyksiä siitä, mihin suuntaan alueellisia hirvieläinkantoja tulisi kehittää ja mikä on vahinkojen merkitys elinkeinotoiminnassa. Tämä tieto on edunvalvonnan kannalta erittäin arvokasta juuri nyt. Maaliskuussa 2024 asetetaan jälleen hirven ja valkohäntäpeuran alueittaiset kantatavoitteet kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Vastaamiseen kuluu 5-10 minuuttia. Tulokset esitetään yhteenvetoina ja yksittäiset vastaukset pysyvät salaisina. Jokainen vastaus on tärkeä, koska laaja aineistopohja mahdollistaa myös luotettavien kunnittaisten tulosten laskennan.

Kaikkien sähköpostiosoitteensa kirjanneiden kesken arvotaan 10 kpl laadukkaita Nextorch MyStar -otsalamppuja (arvo 60 euroa/kpl).

Vastuujäsen on saanut 12.1.2024 sähköpostitse yksilöidyn webropol-kyselyn MTK:lta. Vastausaika päättyy 31.1.2024.

AJANKOHTAISTA HIRVIELÄINKANTOIHIN LIITTYVÄSTÄ EDUNVALVONNASTA

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvioiden mukaan Suomen hirvikanta oli maaliskuussa 2023 samalla tasolla kuin se oli 1990-luvun puolivälissä. Kannan kehityssuunta on ollut pidemmän aikaa laskeva, mutta alueittaiset erot ovat merkittäviä. Alueellisesti on tunnistettavissa sekä ylitiheän että alentuneen kannan alueita. Myös valkohäntäpeuralla kannan alueellinen vaihtelu on merkittävää, mutta paikallisten tihentymien haasteet ovat suurempia.

Alueelliset hirvien ja valkohäntäpeurojen kantatavoitteet asetetaan maaliskuussa 2024. Suomi on jaettu 59 hirvitalousalueeseen, joille kantatavoitteet määritellään. Riistahallinto järjestää maaliskuussa 2024 maakunnittaiset sidosryhmäkuulemiset ja tämän jälkeen alueelliset riistaneuvostot päättävät kantatavoitteista. Jokaisessa Suomen riistaneuvostossa on oman järjestömme esityksestä nimetty maanomistajien edustaja jäsenenä.

Paikallistason hallinnon muodostavat riistanhoitoyhdistykset. Myös jokaisessa riistanhoitoyhdistyksen hallituksessa on metsänhoitoyhdistyksen ja MTK-yhdistyksen yhdessä esittämä maanomistajien edustaja. Hänen keskeinen tehtävänsä on välittää maanomistajien näkemykset riistaelänkantojen kehittämisestä riistanhoitoyhdistystasolla metsästyksen suunnitteluun.

Maanomistajien edunvalvontaorganisaatioon riista-asioissa kuuluvat paikallistason metsänhoitoyhdistykset ja MTK-yhdistykset, maakuntatason MTK- ja SLC-liitot, MTK:n metsänomistajat -linjan kenttäpäälliköt ja valtakunnallisella tasolla keskusjärjestö. Kaikilla tasolla on nimetyt vastuuhenkilöt riista-asioita koskien. Tämän kyselyn tulokset ohjaavat ja tukevat osaltaan hirvieläimiin kohdistuvaa edunvalvontatyötä.

Jos teillä on hirvivahinkoja taimikoissanne, kannattaa selvittää mahdollisuudet korvausten hakemiseen metsänhoitoyhdistyksen kautta. Hirvikantoihin vaikuttamisen kannalta olisi tärkeää, että hirvivahingot olisivat korvausten piirissä mahdollisimman kattavasti. Lisätietoja korvausjärjestelmästä ja vahinkojen kohdentumisesta löytyy myös verkosta osoitteista:

www.metsakeskus.fi/fi/palvelut/hirvielainvahingosta-ilmoittaminen-ja-korvauksen-hakeminen


Laajemmin hirvikannan kokoon ja kannansäätelyn seurantaan liittyvää tietoa löytyy Luonnonvarakeskuksen ylläpitämiltä verkkosivuilta

https://www.luke.fi/fi/luonnonvaratieto


Maanomistajien ja metsästäjien hyvä yhteistyö on tärkeässä roolissa kannan hallinnan onnistumisessa. Yhteistyötä edistävät avoin tiedonkulku ja selkeät pelisäännöt. Metsästysoikeuden vuokraamisessa suosittelemme käyttämään MTK:n, SLC:n ja Suomen Metsästäjäliiton yhdessä neuvottelemaa metsästysvuokrasopimusmallia. Sopimusmalli löytyy kirjautumalla MTK:n verkkosivuille www.mtk.fi.